תנאי השירות הֶסכֵּם הסכם זה מפרט את התנאים וההגבלות עבור משתמש המתכוון להירשם, להשתמש או לגשת לשירותים מאתיוקאסט. השירותים הניתנים על ידי Ethiocast בהתאם להסכם זה הם שירותים שיועמדו לרשות המשתמש עם תשלום חיוב עבור שירותים אלה. המשתמש נדרש לקבל את התנאים וההגבלות של הסכם זה כדי להשתמש בגישה ובשירותים אלה.

השירותים Ethiocast מספקת שירותי IPTV באמצעות האפליקציה שלה ממותגת Ethiocast Tv המאפשרת גישה לתוכן דיגיטלי, לרבות אך לא רק ערוצי טלוויזיה ליניאריים, סרטים ותוכניות אודיו-ויזואליות אחרות (תוכן) במחיר ובתנאים וההגבלות כמפורט בהסכם זה . אתיוקאסט מעניקה לך זכות בלתי בלעדית, ללא רישיון משנה, בלתי ניתנת להעברה, מוגבלת לגשת לאתר זה ולהשתמש בו, ולצפות בערוצים המנויים על ידך באמצעות מכשירים שבבעלותך או בשליטתך, המחוברים ל- רשת הפצת תוכן דרך האינטרנט בכל זמן נתון ובהתאמה קפדנית לתנאי שימוש אלה. יש לגשת לפלטפורמת Ethiocastv, המופעלת דרך כל מכשיר, רק באמצעות כתובת IP אחת לכל משתמש. שיתוף חשבונות אסור בהחלט. אינך רשאי להציג בפומבי כל חלק מהאתר, או כל תוכן או יצירות אורקוליות או דיגיטליות אחרות הזמינות באתר זה. כל שימוש או ניצול אחר באתר זה, לרבות התוכן באתר ("תוכן האתר") והתוכנה המשמשת את אתיוקאסט לאספקת האתר ("קוד האתר"), אסור בהחלט. תוכן האתר וקוד האתר הם בבעלות Ethiocast ו/או מעניקי הרישיונות וספקי התוכן שלה ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים מקומיים ובינלאומיים החלים. זכויות יוצרים 2021 Ethiocast. כל הזכויות שמורות. אלא אם כן הותר במפורש במקום אחר באתר על ידי Ethiocastv, לא תקליט, תעתיק, תפיץ, תפרסם, תבצע, תשנה, תוריד, תשדר, תעביר, תמכור, תעניק רישיון, תשכפל, תיצור יצירות נגזרות או מבוססות עליהן, תפיץ, תפרסם, בפומבי. להציג, למסגר, לקשר, או בכל דרך אחרת לנצל כל אחד מתוכן האתר או קוד האתר, כולו או חלקו. כל זכויות שלא הוענקו לך במפורש שמורות. כל הפרה של חוקי זכויות יוצרים עלולה לגרום לעונשים אזרחיים ופליליים חמורים.


הַרשָׁמָה כל משתמש נדרש להירשם עם Ethiocast. המשתמש יידרש למסור מידע מסוים בעת ההרשמה ויוקצה לו חשבון (חשבון) עם שם משתמש וסיסמה. הרישום מאפשר למשתמש להירשם לשירותים ולרכוש זכויות מוגבלות לתוכן. המשתמש מסכים למסור מידע מדויק, מלא ותקף בעת ההרשמה ו/או המנוי ומתחייב לשמור על מידע זה עדכני ומעודכן. כמו כן, המשתמש מתחייב לשמור את פרטי החשבון והסיסמה בסוד ובטוח מפני שימוש בלתי מורשה ובלתי הולם. המשתמש מאשר כי Ethiocastv לא תישא באחריות כלפי המשתמש או צד שלישי כלשהו בגין אובדן או שימוש לרעה במידע הקשור לחשבון או לסיסמה. ל-Ethiocast יש את הזכות להפסיק את השירות לכל משתמש אם מידע כלשהו שסופק על ידי משתמש כזה הוא שקרי, לא מדויק או מטעה. המשתמש מאשר כי Ethiocast תשמור ותשמור את פרטי הרישום כדי לשמור על חשבונות המשתמשים ולמטרות חיוב, והמשתמש מסכים במפורש לשמירה ולשימוש במידע זה על ידי Ethiocast.
החשבון המשתמש הוא האחראי הבלעדי לשמירה על הסודיות והאבטחה של החשבון ומומלץ שלא לחשוף פרטי חשבון כלשהם לכל אדם אחר. המשתמש גם אחראי באופן בלעדי לכל הפעילויות המתרחשות בחשבון או על החשבון, והמשתמש יודיע מיד לאתיוקאסט על כל שימוש לא מורשה בחשבון או כל הפרת אבטחה אחרת. המשתמש רשאי לשנות או לאחזר סיסמה שנשכחה בכל עת על ידי ביצוע ההוראות בדף הכניסה. Ethiocast לא תהיה אחראית לכל הפסדים הנובעים משימוש לא מורשה בחשבון. המשתמש אחראי מכל הבחינות לכל חומר שנרכש והתקבל על ידי המשתמש ו-Ethiocast לא תישא באחריות במקרה של אובדן, הרס או נזק של כל חומר כזה שנרכש על ידי המשתמש.

מִנוּי על ידי הרשמה לשירות שלנו, אתה מסכים להיכנס לשירות מנוי תשלום חד פעמי. המנויים יקבלו תזכורת בדוא"ל לפני תום מחזור החיוב (נשלח לכתובת הדוא"ל הרשומה שלך).


תַשְׁלוּם המשתמש יספק לאתיוקאסט כרטיס אשראי/חיוב תקף לתשלום כל הכספים המגיעים לתשלום עבור השימוש בשירותים והמשתמש מאשר בזאת את אתיוקאסט במפורש לחייב, לחייב ולגבות כנגד כרטיס האשראי האמור עבור רכישות ועסקאות אחרות. בגין השירותים.
המשתמש מסכים לשלם עבור כל השירותים והמנויים שנרכשו באמצעות השירותים כאשר וכאשר יגיעו לתשלום. Ethiocast עשויה לחייב/לחייב את כרטיס האשראי של המשתמשים עבור כל עמלות או רכישות או חיובים אחרים ועבור כל סכומים נוספים (כולל כל מיסים ועמלות איחור, לפי העניין) כפי שהצטברו או נגרמו על ידי או בקשר עם החשבון והשימוש של השירותים.
השימוש של המשתמשים בשירותים כולל את היכולת להתקשר בהסכמים ו/או לבצע רכישות באופן אלקטרוני. המשתמש מאשר ומתחייב במפורש כי כל הגשה אלקטרונית של המשתמש תחייב את המשתמש ויהווה את כוונת המשתמש להיות מחויב לתנאי הסכם זה ולעמוד בדרישות התשלום לרבות תשלומים עבור רכישת כל של השירותים או החיובים בגינם וחייבים לשלם כספים שעשויים להגיע לפירעון בהתאם לתנאי הסכם זה. כמו כן, המשתמש יהיה מחויב להגשות אלקטרוניות לגבי כל הרשומות הנוגעות לכל העסקאות לרבות הודעות ביטול/סיום, מדיניות, חוזים ויישומים.
המשתמש רשאי לבקש מידע הקשור לעסקאות רכישה בכל עת על ידי יצירת קשר עם support@Ethiocast.com. עם זאת, Ethiocast לא תשלח עותקים פיזיים של הצהרות כלשהן לכל משתמש.


הפצה Ethiocast תעשה את כל המאמצים הסבירים כדי להבטיח שהתוכן יגיע למשתמש. המשתמש מאשר כי לעיתים הדבר עשוי להיות מושפע מדברים שאינם בשליטתה של אתיוקאסט עקב כוח עליון לרבות הפרעות עקב סערה, שריפה, נפגעים, הפסקת עבודה בלתי צפויה, הפסקת חשמל, כשל באינטרנט, שביתה, נעילה, סכסוך עבודה, הפרה אזרחית. , התפרעות, מלחמה, חירום לאומי, מעשה ממשלתי, מעשה של אויב ציבורי, או סיבה אחרת בעלת אופי דומה או שונה, ומסכים כי אתיוקאסט לא תישא באחריות לכל עיכוב או הפרעה שייגרמו כתוצאה מהפרעות כאלה. המשתמש מאשר כי בעת השימוש בשירותים, המשתמש עלול להיתקל בתוכן שעלול להיחשב פוגעני, מגונה או מעורר התנגדות. המשתמש מסכים להשתמש בשירותים על אחריותו ושיקול דעתו הבלעדי של המשתמש וכי Ethiocast לא תישא באחריות כלפי המשתמש לכל תוכן שעלול להימצא פוגעני, מגונה או מעורר התנגדות. המשתמש מאשר כי היבטים מסוימים של השירותים כרוכים במעורבות מתמשכת של Ethiocast וכי עלולות להתרחש הפרעות או הפסקה כאשר Ethiocast מיישם שינויים כלשהם בשירותים וכי ייתכן שהמשתמש לא יוכל להשתמש בשירותים באותה מידה כמו לפני שינוי או הפסקה כאמור וכי לאתיוקאסט לא תהיה כל אחריות כלפי המשתמש במקרה כזה. Ethiocast שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות, להסיר או להשבית גישה לכל שירותים, תוכן או חומרים אחרים המרכיבים כל חלק מהשירותים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. בשום מקרה Ethiocast לא תישא באחריות להסרה או השבתה של גישה לכל שירותים, תוכן או חומרים כאלה במסגרת הסכם זה. Ethiocast עשויה גם להטיל מגבלות על השימוש או הגישה לתכונות או חלקים מסוימים של השירותים, בכל מקרה וללא הודעה או אחריות.

הגבלות המשתמש מאשר כי השירותים והמוצרים הנרכשים באמצעות השירותים כוללים מסגרת אבטחה המשתמשת בטכנולוגיה המגנה על מידע דיגיטלי ומגבילה את השימוש במוצרים ובשירותים לכללי שימוש מסוימים שנקבעו על ידי Ethiocast ומעניקי הרישיונות שלה. המשתמש יהיה מורשה להשתמש במוצרים ובשירותים רק לשימוש אישי ולא מסחרי. המשתמש לא ינסה, או לסייע לאדם אחר, לעקוף הנדסה לאחור, דה-קומפילציה, פירוק או התעסקות אחרת באף אחד ממרכיבי האבטחה הקשורים לכללי שימוש כאמור מכל סיבה שהיא. כללי השימוש עשויים להיות נשלטים ומפוקחים על ידי Ethiocast למטרות ציות ואתיוקאסט שומרת לעצמה את הזכות לאכוף את כללי השימוש עם או בלי הודעה למשתמש. מבצעים Ethiocast עשויה להציע למשתמשים הצעות קידום מכירות מסוימות מעת לעת. הזכאות להצעות קידום מכירות תהיה כפופה לקריטריוני הזכאות המפורטים בהצעות אלו. Ethiocast שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לסיים את הצעות הקידום בכל עת לפי שיקול דעתה. משתמש הנוטל הטבת קידום מכירות מתוקף רישומו לתכנית רכישה ואשר מסיים לאחר מכן תכנית רכישה כאמור לפני תום התכנית יחויב בגין הטבת הקידום שקיבל המשתמש. דרישות מערכת השימוש בשירותים כדי לגשת לסרטים, סרטוני מוזיקה/שמע או תוכניות טלוויזיה מצריך מכשיר תואם, גישה לאינטרנט, תוכנות מסוימות ועשויים לדרוש קבלת עדכונים או שדרוגים מעת לעת. יכולתו של המשתמש להשתמש בשירותים עשויה להיות מושפעת מהביצועים של גורמים אלה. נדרשת גישה לאינטרנט מהיר/פס רחב של לפחות 10 Mbps כדי להשתמש ב-

מדיניות אבטחה באתר זה יש אמצעי אבטחה כדי להגן על אובדן, שימוש לרעה ושינוי של המידע שבשליטתנו. אבטחת המידע במעבר אל ומאתר האינטרנט שלנו מוצפנת באמצעות פרוטוקולי הצפנת SSL. אנו מאחסנים את כל פרטי המשתמש במאגרי מידע מאובטחים המוגנים באמצעות מגוון בקרות גישה וכן באמצעות הצפנה של מידע רגיש. הגישה לנתונים אלו היא רק למטרות המפורטות בהצהרת פרטיות זו. תוכנת השרת המאובטח שלנו היא תקן תעשייתי עבור עסקאות מסחר אלקטרוני מאובטחות. הוא מצפין את כל המידע האישי שלך, כולל שם, כתובת ומספר כרטיס אשראי, ולמעשה חוסם את הגישה בזמן שהמידע עובר דרך האינטרנט. כל כרטיסי האשראי של הלקוחות מוצפנים במסד הנתונים שלנו. חומרים ואתרי אינטרנט של צד שלישי המשתמש מאשר כי תוכן, מוצרים ושירותים מסוימים הזמינים באמצעות השירותים עשויים לכלול חומרים מצדדים שלישיים. בנוסף, Ethiocast עשויה לספק קישורים לאתרי צד שלישי מסוימים. המשתמש מאשר ומסכים כי Ethiocast לא תהיה אחראית לבדיקה או הערכה של התוכן או הדיוק של כל חומר או אתרי אינטרנט מסוג זה של צד שלישי. Ethiocast אינה מתחייבת או תומכת ואינה נוטלת ולא תהיה אחראית לכל חומר או אתרי אינטרנט של צד שלישי, או לכל חומרים, מוצרים או שירותים אחרים של צדדים שלישיים. קַטִין משתמש שהוא קטין מתחת לגיל 18 נדרש לעיין בתנאי הסכם זה עם הורה/אפוטרופוס כדי לוודא שהמשתמש וההורה/אפוטרופוס מבינים את התנאים וההגבלות הללו. רכישת השירותים על ידי המשתמש תחייב מבעל כרטיס אשראי מורשה (הורה/אפוטרופוס) לקחת אחריות ואחריות לתשלום השירותים בהם נעשה שימוש.

זכויות קניין המשתמש מאשר ומסכים שהשירותים, לרבות אך לא רק גרפיקה, קטעי אודיו וסרטים ותוכן עריכה, מכילים מידע וחומר קנייניים בבעלותם של נותני רישיונות Ethiocast ומוגנים על ידי קניין רוחני וחוקים אחרים, לרבות אך ללא הגבלה. לזכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קנייניות אחרות. המשתמש לא ישתמש במידע או בחומרים קנייניים כאמור בכל דרך שהיא למעט שימוש בשירותים בהתאם לתנאי הסכם זה. אין לשכפל אף חלק מהשירותים בשום צורה או בכל אמצעי. המשתמש מסכים שלא, בשום אופן, לשנות, להשכיר, להחכיר, להלוות, למכור, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות על בסיס השירותים, ולא ינצל את השירותים בכל דרך בלתי מורשית שהיא, לרבות אך לא רק, הסגת גבול או העמסה על קיבולת הרשת. כל זכויות היוצרים בשירותים ועל השירותים, לרבות אך לא רק שירותים ומוצרים (כולל הידור של תוכן, פרסומים, קישורים למשאבי אינטרנט אחרים ותיאורים של משאבים אלה), קטעי אודיו, סרטים, גרפיקה, תמונות, אנימציות, איורים, תוכן עריכה ותוכנה הם בבעלותם של בעלי רישיונות Ethiocast. כל שכפול או שימוש בהם בפרסומים אלקטרוניים או מודפסים אחרים אסורים. השימוש בתוכנה או בכל חלק מהשירותים, למעט שימוש בשירותים כפי שמותר בהסכם זה אסור בהחלט ויפר את זכויות הקניין הרוחני של אתיוקאסט ו/או מעניקי הרישיונות שלה. הפרה של זכויות יוצרים אלו עלולה להטיל על המשתמש עונשים אזרחיים ופליליים, לרבות פיצויים כספיים. Ethiocast, הלוגו של Ethiocast וסימנים מסחריים אחרים של Ethiocast, סימני שירות, גרפיקה וסמלי לוגו המשמשים בקשר לשירותים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Ethiocast. למשתמש לא ניתנת כל זכות או רישיון ביחס לאף אחד מהסימנים המסחריים האמורים ולכל שימוש בסימנים מסחריים אלה.

כתבי ויתור Ethiocast אינה מתחייבת, מייצגת או מתחייבת שהשימוש בשירותים יהיה ללא הפרעות או נקי מטעויות והמשתמש מסכים כי מעת לעת, Ethiocast רשאית להסיר או להשעות את השירותים לפרקי זמן בלתי מוגבלים, או לבטל או להפסיק את שירותים בכל עת, עם או בלי הודעה למשתמש. המשתמש מסכים במפורש כי השימוש או חוסר היכולת להשתמש בשירותים הם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. השירותים וכל המוצרים והשירותים המסופקים למשתמש באמצעות השירותים ניתנים כפי שהם וכפי שהם זמינים לשימוש המשתמשים, ללא אחריות מכל סוג, בין מפורשת או משתמעת, לרבות כל האחריות המשתמעת של סחירות, התאמה לפרט מסוים. מטרה, כותרת ואי-הפרה.

אחריות אתיוקאסט היא רק פלטפורמת הפצה לבעלי רישיונות/בעלים, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, השותפים, הסוכנים או הקבלנים שלה לא יהיו, בכל עת ומכל סיבה שהיא, אחראים לכל ישיר, עקיף, מקרי, עונשי, מיוחד, או נזקים תוצאתיים הנובעים מהשימוש של המשתמשים באחד מהשירותים או מכל תביעה אחרת הקשורה בכל דרך לשימוש בשירותים, לרבות, אך לא רק, כל שגיאה או השמטה בתוכן כלשהו, או כל אובדן או נזק של כל סוג שנגרם כתוצאה משימוש בכל תוכן (או מוצר) שפורסם, משודר או זמין בדרך אחרת באמצעות השירותים, גם אם יודיעו על אפשרותם. במדינות או מחוזות שיפוט, שאינם מאפשרים החרגה או הגבלת אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, אחריות Ethiocasts תהיה מוגבלת במידה המותרת בחוק. Ethiocast תעשה מאמצים סבירים כדי להגן על מידע שנמסר על ידי המשתמש בקשר לשירותים. המשתמש, לעומת זאת, מאשר ומסכים כי מסירת מידע כאמור היא על אחריותו הבלעדית של המשתמש ואתיוקאסט מתנערת בזאת מכל אחריות כלפי המשתמש לכל אובדן או חבות הקשורים למידע כאמור בכל דרך שהיא. Ethiocast אינה מייצגת או מתחייבת שהשירותים יהיו נקיים מאובדן, התקפה, וירוסים, הפרעות או פריצות אבטחה אחרות, ואתיוקאסט מתנערת מכל אחריות הקשורה לכך והמשתמש יהיה האחראי הבלעדי לגיבוי מערכת המשתמשים.

ויתור ושיפוי בשימוש בשירותים, המשתמש מסכים לשפות ולהחזיק את אתיוקאסט, המנהלים, נושאי המשרה, עובדיה, השותפים, הסוכנים, הקבלנים ומעניקי הרישיונות שלה, ללא פגיעה בכל תביעה הנובעת מהפרת המשתמשים של הסכם זה, השימוש בשירותים, או כל פעולה שננקטה על ידי Ethiocast כחלק מחקירתה של חשד להפרה של הסכם זה או כתוצאה ממציאתה כי התרחשה הפרה של הסכם זה. המשתמש לא יתבע או יגבה כל נזק מאתיוקאסט, מנהליה, נושאי משרה, עובדיה, שותפיה, סוכנים, קבלנים ומעניקי רישיונות כתוצאה מהחלטתו להסיר או לסרב לעבד מידע או תוכן כלשהו, להזהיר אותך, להשעות או להפסיק את הגישה שלך לשירותים, או לנקוט בכל פעולה אחרת במהלך חקירת חשד להפרה או כתוצאה ממסקנת Ethiocast כי התרחשה הפרה של הסכם זה. הוראת ויתור ושיפוי זו יחולו על כל ההפרות המתוארות בהסכם זה או כרוכות בה.

סיום הסכם זה או מנוי המשתמשים עשויים להסתיים על ידי Ethiocast אם המשתמש נכשל או Ethiocast חושד שהמשתמש לא עמד באף אחת מההוראות, לרבות אך לא רק אי ביצוע תשלום של עמלות המגיעות, אי מסירת לאתיוקאסט כרטיס אשראי תקף או עם נתוני רישום מדויקים ומלאים, אי שמירה על פרטי החשבון, או הפרה של כללי השימוש או כל רישיון לתוכנה בהסכם זה. לחילופין, אתיוקאסט רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את הרישיון לתוכנה; ו/או למנוע גישה לשירותים (או כל חלק מהם). Ethiocast עשויה לתת למשתמש הודעה על סיום כאמור או לא. המשתמש תישאר אחראי לכל הסכומים המגיעים במסגרת החשבון עד וכולל תאריך הסיום. אתיוקאסט שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את השירותים (או כל חלק או תוכן מהם) בכל עת עם או בלי הודעה למשתמש ואתיוקאסט לא תישא באחריות כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בעת מימוש זכות זו. . שינויים Ethiocast שומרת לעצמה את הזכות החד-צדדית, בכל עת, לעדכן, לשנות, להשלים, ולשנות אחרת הסכם זה ולהטיל כללים, מדיניות, תנאים או תנאים חדשים או נוספים על השימוש בשירותים. עדכונים, תיקונים, תוספות, שינויים וכללים נוספים, מדיניות, תנאים והגבלות כאלה ייכנסו לתוקף באופן מיידי וייחשבו כמשולבים בהסכם זה באמצעות הפניה. מומלץ למשתמש לעיין בהסכם זה מעת לעת כדי להישאר מעודכן בתנאים וההתניות של הסכם זה. המשך השימוש של המשתמשים בשירותים לאחר שילוב כזה ייחשב כהסכמה של המשתמשים לכל שינוי כאמור.

הודעות Ethiocast רשאית להודיע למשתמש ביחס לשירות על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני או על ידי שליחת מכתב בדואר דואר לכתובת איש הקשר הרשומה בפרטי יצירת הקשר בחשבון. יש לשלוח הודעות ל-Ethiocast לכתובת support@Ethiocast.com וכל ההודעות חייבות לשאת בבירור את השם, שם החשבון, הכתובת, מספר הטלפון והדואר האלקטרוני של המשתמש. חוק מסדיר הסכם זה כפוף לחוקי ארצות הברית וכפוף לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בארצות הברית. השימוש של המשתמשים בשירותים עשוי להיות כפוף גם לחוקים מקומיים, ממלכתיים, לאומיים או בינלאומיים אחרים. המשתמש מסכים במפורש שסמכות השיפוט הבלעדית לכל תביעה או מחלוקת עם Ethiocast או הקשורה בכל דרך לשימוש בשירותים תהיה של בתי המשפט של ארצות הברית.